Schoolplan

Het Schoolplan van de Steenvoordeschool beschrijft de schoolontwikkeling voor een aantal jaren.
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, visie, kernwaarden en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van afspraken (fase ‘to plan’). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze verbeterdoelen (fase ‘to check’) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?). Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak stellen wij jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Uitgangspunt van dit Schoolplan is:
a. een plan (werkdocument) te maken dat verder uitgewerkt kan worden;

b. dat het plan door alle personeelsleden gedragen wordt;

c. dat het plan leesbaar moet zijn.

d. dat het plan jaarlijks wordt geëvalueerd.

Het Schoolplan wordt beschouwd als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Ons Schoolplan is daarom een onmisbaar document in de school. Het biedt duidelijkheid aan iedereen!