Verlofregeling

Elk kind dat basisonderwijs volgt, is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar geworden is. Voor sommige kinderen is het echter een te grote belasting om hele dagen naar school te gaan. Ouders mogen een vijfjarig kind één dag per week, na mededeling aan de directie, thuishouden. Op aanvraag in verband met zwaarwichtige redenen (bijv. gezondheidsredenen) kan de directie toestemming verlenen voor een tweede dag.
Vanaf de zesde verjaardag is ieder kind verplicht hele dagen de school te bezoeken. Soms kan een kind niet aan de leerplicht voldoen. De ouders/ verzorgers moeten dan schriftelijk voor het kind vrijstelling van schoolbezoek vragen bij de directie van de school. Het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’ is verkrijgbaar op de kast voor de directiekamer.

 

De directie mag vrijstelling verlenen:
als door het beroep van een van de ouders/verzorgers het alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en de betrokkene een werkgeversverklaring overlegt waaruit dat blijkt. (niet langer dan tien schooldagen en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar);

  • als voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
  • bij verhuizing (ten hoogste een dag);
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad ( 1 of 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten de woonplaats wordt gesloten);
  • bij ernstige ziekte van ouders/verzorgers of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directie);
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad ( 1 tot 4 dagen);
  • bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders/verzorgers of grootouders (1 dag);
  • bij 121⁄2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/ verzorgers of grootouders (1 dag);
  • als ouders/verzorgers een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden (periode in overleg met de directie);
  • voor andere, naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (periode in overleg).

Het formulier "Verzoek vrijstelling schoolbezoek" moet ingevuld bij de directie worden ingeleverd.

 

Extra vakantie van minder dan tien dagen moet minstens twee maanden van tevoren te worden aangevraagd.
Extra vrijstelling moet vooraf of binnen twee dagen na verhindering te worden aangevraagd. Indien meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrijstelling van schoolbezoek wordt aangevraagd, moet deze aanvraag minimaal een maand van tevoren via de directie aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Rijswijk worden voorgelegd.


De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders/verzorgers, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal door de leerplichtambtenaar proces verbaal worden opgemaakt. Ouders/verzorgers , die het niet eens zijn met een afwijzing van de aanvraag vrijstelling schoolbezoek, kunnen bij de leerplichtambtenaar in de gemeente waarin zij wonen schriftelijk bezwaar maken.